1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至中國文化大學演講

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至中國文化大學地理學系進行專題演講。

演講時間:102年12月17日 10:00~12:00
演講地點:中國文化大學大義館537教室
演講題目:線上數位地圖資料庫及工具資源
主辦單位:中國文化大學數位地球研究中心