1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁發表技術文章於2013 ESRI ArcUser秋季號

本專題中心詹大千助研究員、兼任研究助理王建閔同學(台大地理所)及專任研究助理李永梅小姐,於2013年ESRI ArcUser 秋季號發表"Looking at Temporal Changes- Use this Python tool for creating ring maps",文中透過ArcPy與Python語言實作一個可以創造環狀圖(ring map)的小工具,讀者只需按照使用說明,即可在簡單三個步驟下, 完成多時序或多變數環狀圖的建立,大幅改進以往繪製環狀圖的複雜程序,並可讓讀者輕易地在一張地圖上獲取多維度的資訊。

文章全文:http://www.esri.com/esri-news/arcuser/fall-2013/looking-at-temporal-changes