1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁發表兩篇學報論文

國立彰化師範大學歷史學研究所主編之《白沙歷史地理學報》,第十四期(2012 年10 月) 為歷史GIS專號,總共收錄7篇專題論文,本專題中心同仁參與2篇論文發表:


白璧玲(2012)明代豫東黃泛區驛路發展與城鎮體系-以開封府為主的探討,《白沙歷史地理學報》,第十四期pp.35~284。

郭俊麟、黃清琦、廖泫銘(2012),二戰謎圖:日治後期(1924-1945)台灣五萬分一地形圖再考,《白沙歷史地理學報》,第十四期pp.255~284