1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國家公園步道巡守GIS平台工作坊

為培訓國家公園步道巡守志工,線上填報巡守記錄,舉辦步道巡守GIS平台教育訓練工作坊。

活動日期:102年1月5日(六) 14:00 ~ 16:00
活動地點:中央研究院人文社會科學研究中心第一會議室
主辦單位:台北市出去玩戶外生活分享協會、中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心

備註:工作坊為邀請制,不對外開放報名。