1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至東華大學台文系演講

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至國立東華大學臺灣文化學系演講
時間:2011年12月7日 10:10至12:00
地點:「文化資產數位典藏」上課教室
講題:文化資源地理資訊系統之發展、建置現況與應用效益
主辦單位:國立東華大學臺灣文化學系