1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

地形、建物3D模型相關建立技術與虛實交互應用(全文)

許文國、廖泫銘、白璧玲(2009)、地形、建物3D模型相關建立技術與虛實交互應用(全文),博物館與文化機構科技應用個案集 P.139~150,博物館電腦網路協會台灣分會發行。