1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國科會補助建置「台灣古典漢詩傳唱教學地理資訊系統」

元智大學中國語文學系羅鳳珠老師及本專題中心范毅軍執行長共同主持之【斯文脈脈永留香:台灣古典漢詩傳唱教學地理資訊系統】,向國科會99年度「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」提出研究申請,經審查通過獲得經費補助。