1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

美國史丹佛大學歷史系教授Dr. Kären Wigen來訪

時間:2010年5月21日
訪談學者:Dr. Kären Wigen畢業於美國加州大學柏克萊分校, 獲得地理博士;目前是美國史丹佛大學歷史系教授及東亞研究中心主任
詳情:Dr. K.ren Wigen主要研究東亞歷史地圖,此次來訪目的為與GIS專題研究中心范執行長商談共同籌辦學術工作坊及編制東亞歷史地圖等事項,雙方進行討論與意見交換