1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心廖泫銘研究助技師受邀至元智大學擔任GIS工作坊講師

活動說明:元智大學社會暨政策科學系為培育學生具備地理資訊系之知識與操作能力,提高學習空間分析工具的興趣,在教育部獎勵大學教學卓越計畫經費支持下,舉辦「決策分析實務工作坊(二):GIS工作坊」
活動時間:3/22、3/26、3/29、4/7、4/9〈共五堂課〉
活動海報:<<請參閱>>