1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

台灣新舊地圖比對

「台灣新舊地圖比對-台灣堡圖(1898~1904)系統」操作畫面,比較台北101大樓所在地點古今的地形地物差異。
影片製作:生命力網路新聞
影片提供:『數位典藏與數位學習國家型科技計畫』-「地圖與遙測影像數位典藏計畫」。
影片連結:<<請參閱>>
影片網址:http://gissrv5.sinica.edu.tw/GoogleApp/JM20K1904_1.htm