1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心推薦之張國暉先生通過本院「98年度人文社會科學博士候選人培育計畫」
說明:
1.張國暉先生現為美國維吉尼亞理工學院暨州立大學科技研究學研究所博士候選人,研究方向為科技史、科技政治社會學及工程文化研究。 
2.獎助期間自98年7月1日起至99年6月30日止。