1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心審查通過為中華民國地圖學會團體會員

中華民國地圖學會於民國98年11月21日頒發中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心)審查通過為中華民國地圖學會團體會員,事由:贊同中華民國地圖學會宗旨,熱心推展地圖學術及實務,著有績效。經本會理監事會議審查通過為團體會員

團體會員證書