1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心受客發中心委託執行計畫

本專題中心受客家委員會客家文化發展中心委託執行「客發中心空間資訊平台及重要客家文化成果建置計畫」。

計畫名稱:客發中心空間資訊平台及重要客家文化成果建置計畫
計畫編號:AS-ASCDC-110-102
計畫執行期間:自民國 109年 12 月 1 日起至 111 年 1 月 31 日止
計畫主持人:廖泫銘  研究副技師