1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2018研究資料管理工作坊

時間:2018年12月13日 09:00~15:30
地點:中央研究院資訊科學研究所106會議室

主辦單位:中央研究院資訊科學研究所、資訊科技創新研究中心、人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心

活動官網:http://odw.tw/RDMW2018/