1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁發表期刊論文一篇

本專題中心歷史人口計畫李俊豪合聘助研究員、楊文山合聘研究員與莊英章教授共同發表一篇學術論文於《人口學刊》。

李俊豪、楊文山、莊英章 (2018) 臺灣日治時期的家庭結構與分家現象-新竹四個街庄的分析, 人口學刊 56期(2018/6/1), P1-33

DOI:10.6191/JPS.201806_56.0001