1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與內政部營建署城鄉發展分署簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與內政部營建署城鄉發展分署簽訂學術合作備忘錄,針對精省前(約民國58~87年)都市計畫地形測量原圖及相關測繪紀錄,共同進行整理及數值化建檔作業,並擇取適當資料運用於學術研究計畫及推廣教育活動,有效期間2016年2月26日至2019年2月25日。