1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁發表期刊論文一篇

本專題中心大專培育生-輔仁大學公共衛生學系曾子容同學與詹大千助研究員、本院基因體中心李昌駿博士後研究員、高雄市衛生局何惠彬股長,共同發表一篇學術論文於台灣公共衛生雜誌,該篇論文利用決策樹方法探討殺蟲劑噴消於登革熱防治上的成本效用與介入時機,若疫情嚴重情況下,政府也能將防疫資源提撥至其他防疫措施上,例如孳生源清除,與殺蟲劑噴消共同搭配將事半功倍。本研究結果期能幫助政府與地方掌握關鍵的噴藥時機,並以發生率結合病例數偵測登革熱流行情況,避免疫情嚴重擴散致使噴藥成本、損失生命年提高,以達公共衛生防疫之核心價值。

引用:曾子容、李昌駿、何惠彬、詹大千,殺蟲劑應用於登革熱防疫之成本效用分析:以高雄市為例,台灣公共衛生雜誌,104年12月,34(6):646-656