1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心參與本院健康雲跨領域計畫

本院陳建仁副院長、王汎森副院長共同主持之健康雲跨領域研究計畫,本專題中心范毅軍執行長、林季平副研究員、詹大千助研究員、廖泫銘研究助技師、調研中心廖培珊副研究員共同主持之【從空間差序探討台灣地區醫療資源使用效益與健康風險不平等性─應用地理資訊系統(GIS)以最小統計區為分析基礎的實證研究】,經科技部審查通過獲得經費補助。

計畫時程:2015年1月1日~2018年12月31日