1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

GIS專題中心參與『100年度農田水利地理資訊系統暨自動測報技術應用研討會』

會議名稱:100年度農田水利地理資訊系統暨自動測報技術應用研討會
日期:2010年11月29~30日(星期二、三)
地點:嘉南農田水利會4樓階梯會議室(台南市友愛街25號)
主辦單位:農田水利會聯合會

GIS專題中心參與該研討會,並實機展出歷史圖資數位典藏及空間資訊系統。