1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任108課綱與歷史教學新趨勢工作坊講座

會議名稱:108課綱與歷史教學新趨勢工作坊
演講題目:運用資料庫重現家族遷移史

日期:2019年11月30日
地點:國立彰化師範大學國際會議廳

主辦單位:國立彰化師範大學歷史學研究所
協辦單位:國立彰化師範大學師資培育中心、南一書局