1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任花蓮縣文化局「文化資源地圖協作與導覽研習」講師

講題:地圖協作平台應用實務

校園場:107 年 11 月 17 日(六);於國立東華大學理工二館PC1教室
社區場:107 年 11 月 18 日(日);於花蓮市數位機會中心