1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-「唐代交通圖」與GIS的運用--帝國的空間運作、軍政佈局及歷史意義

主   題:「唐代交通圖」與GIS的運用--帝國的空間運作、軍政佈局及歷史意義
講   者:朱開宇 先生(台灣大學歷史學研究所博士)
討論人:吳修安 先生(台灣大學歷史學研究所博士候選人)
日   期:2014年10月28日(星期二),10:00-13:00
地   點:本所研究大樓702室
主辦單位:中研院史語所數位人文學研究室
詳細資訊:<<請參閱>>