1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁於國土資訊系統通訊第90期發表文章

國土資訊系統通訊第90期主題:GIS於人文社會科學之應用

范毅軍、廖泫銘、白璧玲(2014) 地理資訊系統應用於人文社會科學的回顧與展望 「國土資訊系統通訊」第90期 頁2-12
羅鳳珠、胡萬川、范毅軍、王揮雄(2014) GIS 於臺灣民間文學之應用  「國土資訊系統通訊」第90期 頁58-65

電子期刊下載:http://ngis2.moi.gov.tw/Storage/MOI_NGIS/Files/20140620141509335.pdf