1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「數位人文學」研究計畫徵求通告

數位文化中心擬從2014年起推動「數位人文學」研究,希望以資訊科技解決、協助並促進人文領域的各項研究。有意申請者請詳見附件徵求通告後填妥構想書,於2014年4月30日前寄予本中心副召集人林富士研究員。

相關資訊:中央研究院「數位人文學」研究計畫「徵求通告」中央研究院「數位人文學」研究計畫「構想書」