1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心與日本東京大學人文社會系研究科簽訂學術合作備忘錄

本專題中心為與日本東京大學人文社會系研究科東洋史研究所加強學術合作,以中央研究院人社中心名義與東京大學人文社會系研究科簽訂學術合作備忘錄,業經院部核備後通過,並完成正式簽約;在該合作備忘錄架構下,雙方將促進學術研究及其相關活動之交流。