1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心博士培育生洪瑩發先生取得博士學位

說明:本專題中心博士培育生洪瑩發先生於102年6月通過口試,取得國立東華大學民間文學所博士學位,並於102年8月1日轉任本專題中心博士後研究人員。洪瑩發博士未來將從事宗教與地方社會內容研究、文化地理資訊系統等議題相關地理資訊科學研究。