1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長發表一篇期刊論文

本專題中心范毅軍執行長及本院近史所博士後研究張志雲博士於《新史學》學術期刊發表一篇論文:中國近代史觀的分歧――「赫德工程」衍生的討論與爭議(1900-2012)

引用資訊:
張志雲、范毅軍,2013,〈中國近代史觀的分歧――「赫德工程」衍生的討論與爭議(1900-2012)〉,《新史學》,第24卷第1期,頁205-236。