1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

台灣百年歷史地圖入口網站

本專題中心執行『地圖與遙測影像數位典藏計畫』,除建立「台灣百年歷史地圖」之外,也針對台灣主要城市分別建立大比例尺應用系統,其中包括:「臺北」、「臺中」「臺南」及「高雄」百年歷史地圖,為便於使用者記憶,將上述相關系統彙整成單一入口網站:http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/,即日起正式對外服務。

2013-06-18_081205