1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「2013臺灣人口學會年會暨學術研討會」,並發表論文

本專題中心林季平副研究員及詹大千助研究員於2013年4月26~27日,參加臺灣人口學會舉辦之「2013臺灣人口學會年會暨學術研討會」,進行學術交流,並於會中擔任評論人或發表論文。

發表題目:臺灣腸病毒疫情之時空分析
作者:詹大千、陳榮宏、江博煌、黃景祥、金傳春