1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心林靖修博士受邀至輔仁大學通識中心進行專題演講

題目:走入原鄉,擁抱大地的洗禮:在深山之中找到曙光
主講者:林靖修博士(英國愛丁堡大學社會人類學博士)、吳雲天先生(中央研究院分子生物研究所動物室經理)
時間:2013年4月26日(五)上午8:10-10:00
地點:輔仁大學國璽樓一樓國際會議廳, MD152
活動網頁:<<請參閱>>