1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁於國土資訊系統通訊第84期發表文章

國土資訊系統通訊第84期主題:人口社經資料與GIS

廖泫銘、鄧志松、李玉亭(2012) 當代經社指標及歷史人口統計地理資訊系統 「國土資訊系統通訊」第84期 頁44-59

-閱讀全文:http://ngis2.moi.gov.tw/Storage/MOI_NGIS/journal/84/page/44.html
-專文下載:http://ngis2.moi.gov.tw/Storage/MOI_NGIS/journal/84/pdf/84-technology%20report.pdf