1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

元智大學中國語文系羅鳳珠副教授發表一篇文史GIS論文

元智大學中國語文系羅鳳珠副教授將執行國科會補助「浪濤盡千古風流人物:蘇軾文史地理資訊系統」(NSC 97-2631-H-155-001)計畫(共同主持人:鄭錦全、范毅軍)研究成果,撰寫論文發表於圖書與資訊學刊 。

羅鳳珠(2012),〈蘇軾文史地理資訊建構〉,圖書與資訊學刊,4:2=81,2012年11月,頁33-68。