1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千助研究員獲國科會研究計畫補助

102年度 國科會生物處 新進人員研究計畫(個別型)

  • 研究性質:應用研究
  • 計畫名稱: 運用地理遮罩技術於空間流行病學之研究
  • 計畫時程: 2013年1月1日~2013年10月31日
  • 計畫主持人: 詹大千 助研究員