1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「數‧點‧擴‧散Digital Spread」100年度推廣應用公開徵選計畫成果展

本中心參與數位典藏創意學習計畫「唐代詩人行吟地圖:李白、杜甫、韓愈」,依據元智大學中文系羅鳳珠老師所建置李白、杜甫、韓愈等三位唐代詩人之詩作、年譜、交遊、描寫景點等內容之時空資料,開發完成網際網路地理資訊系統,期藉由地理資訊技術建構互動式地圖操作介面,來呈現詩人宦遊與詩文創作之時空特性,增益知識傳播與推廣學習的效用。目前系統於「數‧點‧擴‧散Digital Spread」100年度推廣應用公開徵選計畫成果展進行展示。

  • 展覽時間:101/12/4-101/12/15
  • 展覽地點:臺北市萬華剝皮寮歷史街區(廣州街、康定路交接區域)
  • 開放時間:09:00-18:00(星期一休館)
  • 展覽資訊:請參照