1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心新聘白璧玲博士任博士後研究人員

經人社中心核備,自2012年11月1日起地理資訊科學研究專題中心新聘白璧玲博士任博士後研究人員,未來將從事數位典藏、歷史地理、時空分析等議題相關地理資訊科學研究。

白璧玲博士畢業於國立臺灣師範大學地理研究所,曾任本院計算中心GIS組組長,詳細學術成果請參閱:《個人簡歷》。