1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第三十一屆測量及空間資訊研討會」,並發表論文

本專題中心同仁於2012年9月27~28日,參加「第三十一屆測量及空間資訊研討會」,進行學術交流,並於會中發表論文。
地點:中國文化大學大孝館8樓
會議網站:https://sites.google.com/site/2012sgeo/

發表題目:歷史航照資料庫查詢系統與資料庫建置
作    者:張若頡、楊素容、廖泫銘