1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與內政部國土測繪中心簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與內政部國土測繪中心為持續合作進行台灣歷史性地籍圖及登錄資料之永久保存,雙方簽訂(續簽)學術合作協議書,有效期間2011年7月14日至2013年12月31日。