1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

日本學界籌設成立亞洲歷史地理情報學會

有鑑於地理資訊系統(GIS)對於歷史學研究,特別是在歷史地理資料整合、歷史計量分析上有很大的研究潛力,因此目前結合日本國內學者籌設亞洲歷史地理情報學會,英文名稱:ANGIS-JAPAN(Asian Network for GIS Studies - Japan),同時也廣邀亞洲地區相關研究學者加入學會,參與相關學術交流活動,並預計在今年(2012年)舉辦一場亞洲歷史地理情報學研究國際研討會。

詳細訊息請參閱: