1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「行政院主計總處組織法」明訂主計總處負責普查地理資訊系統之建置及維護

「行政院主計總處組織法」公告施行,明文訂定主計總處負責普查地理資訊系統之建置及維護。緣此,主計總處國勢普查處下設「普查資訊科」負責辦理普查地理訊系統建置發展作業,增進普查區劃分、調查作業品質及普查資料應用之效益。

法規來源:<<請參閱>>