1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

中研院人社中心與國家圖書館簽訂學術合作備忘錄

中央研究院人文社會科學研究中心轄下地理資訊科學研究專題中心、調查研究專題中心、歷史人口研究計畫共同推動之「社區地理資訊系統資料庫建置計畫」,為擴充數位典藏資料庫內容,與國家圖書館簽訂學術合作備忘錄,雙方合作針對國家圖書館典藏地圖、政府統計書刊資料進行數位典藏工作,讓珍貴學術資料得以永久保存與加值利用,並增進學術研究合作。