1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心葉高華博士發表一篇專題文章

本專題中心同仁葉高華博士於國立中央圖書館臺灣分館出版之《台灣學通訊》第59期(當期專題為臺灣地圖)中發表一篇專題報導:<<解讀日治時期臺灣統計地圖>>。
若對臺灣歷史人口GIS有興趣者可以進一步參閱:台灣經社指標資料暨歷史人口統計資料GIS