1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲得本院100年度「新興專題研究計畫」甄選補助

本專題中心范毅軍執行長主持之【陳有蘭溪流域的人文社會經濟發展與自然環境變遷】,向本院100年度「新興專題研究計畫」提出研究申請,經審查通過獲得經費補助。

計畫時程:2011年1月1日~2013年12月31日