1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加臺灣人類學與民族學學會2011年年會並發表論文

本專題中心同仁林靖修博士及蕭惠中博士於2011年10月8~9日,參加2011臺灣人類學與民族學學會年會及學術研討會,會中發表論文並進行學術交流。
發表題目:女性土地的象徵意義:析論當代臺灣太魯閣族性別與土地財產關係的變遷
作者:林靖修

發表題目:傳統生態知識與當代部落人地關係的建構
作者:蕭惠中