1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

動態地圖(DynamicMap)展示技術

DynamicMap是利用Google Map API和Flex網頁開發技術,開發出一個動態地圖展示介面,除了可以讓使用者在網路上瀏覽豐富的時空資料,進一步可以和時空網頁互動,獲取使用者有興趣的資訊。以郁永河三百年前遊台的路線為例,參考裨海紀遊中時空資料與文本內容,在網頁上動態展示郁永河遊台路線中發生的歷史事件,並提供多樣互動的功能,讓使用者彷彿重新走過郁永河當年的遊台路線,便於使用者更加親近當時的時空背景和歷史事件。

詳細內容請參見<<DynamicMap 技術手冊>>