1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國科會補助建置「唐代詩人行吟地圖:李白、杜甫、韓愈」

元智大學中國語文學系羅鳳珠老師、臺灣師範大學鄭錦全講座教授及本專題中心范毅軍執行長共同主持之【唐代詩人行吟地圖:李白、杜甫、韓愈】,向國科會100年度「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」提出研究申請,經審查通過獲得經費補助。