1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘、廖宜真、李玉亭共同於地理資訊系統季刊發表「臺灣歷史人口統計GIS」專文介紹

中央研究院人社中心與國立台灣大學國家發展研究所合作開發建置《台灣歷史人口統計資料GIS》,為推廣使用,本專題中心廖泫銘、廖宜真、李玉亭共同於地理資訊系統季刊(vol.4 no.4/Oct. 2010)發表「臺灣歷史人口統計GIS」專文介紹。

系統網址:http://140.112.152.124/gistaiwan_portal/

專文下載:http://www.supergeo.com.tw/file/v4n4/P17-P19.pdf