1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

執行內政部「臺灣地區地名清冊編製及標準地名試辦作業」案

本專題中心接受內政部委託辦理「臺灣地區地名清冊編製及標準地名試辦作業」案,自99年09月01日起為期12個月,該計畫預計完成全國地名清冊編製,並依國土測繪法所規範之標準地名作業推動試辦作業,期能確立我國地名標準化作業程序,達成國家地名標準化目標。