1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

GIS專題中心同仁江正雄先生因業務表現優異記功一次

奉本院99年8月25日人事字第09906523912號令,GIS專題中心同仁江正雄先生負責本院與國防部合作推動之「飛遠專案」,表現優異,且有具體工作績效,依本院行政技術人員獎懲案件處理要點,比照記功一次。