1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

GIS專題中心參與『第二十九屆測量及空間資訊研討會』人員與論文發表內容

會議名稱:第二十九屆測量及空間資訊研討會
日期:2010年9月2~3日(星期四、五)
地點:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系(會場:公共事務大樓一樓)

發表題目:運用OGC GLS標準建立地理資訊系統屬性資料供應與連結服務架構
作    者:廖宜真、廖泫銘、張齡方

發表題目:台灣石門水庫上游集水區之崩塌地潛感空間分析
作    者:莊永忠、張齡方