1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

中央研究院100年第1梯次「博士後研究人員」開始受理申請

申請時間:99年8月1日起至99年9月1日止
申請方式:採電腦線上申請方式,不需要另送紙本
詳細內容:<<請參閱>>

本專題中心歡迎從事PPGIS、Spatio-Temporal GIS、Humanities GIS相關議題研究人員,透過本專題中心計畫申請本院博士後研究人員(屬人文及社會科學組),申請人請先洽本專題中心執行長。